Jul 19, 2018 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558

“ การบูรณาการงานวิจัยด้านเซรามิกส์เชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมอาเซียน ”

เผยแพร่ใน ประชาสัมพันธ์
อ่าน 648 เวลา
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

“ การบูรณาการงานวิจัยด้านเซรามิกส์เชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมอาเซียน ”รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง : 

บุรีรัมย์ได้ชื่อว่าเป็นอู่อารยธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ปรากฏร่องรอยโบราณวัตถุและโบราณสถานเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ทำให้เราได้ทราบว่าในจังหวัดบุรีรัมย์มีแหล่งชุมชนโบราณ ๑๔๘ แห่ง ปราสาทหรือกู่ ๖๖ แห่ง แหล่งถลุงโลหะ ๒๐ แห่ง เตาเผาเครื่องเคลือบกว่า ๒๐๐ เตา และโบราณวัตถุต่าง ๆ อีกมากมายเหลือคณานับ โดยเฉพาะเครื่องเคลือบดินเผาได้พบชิ้นส่วนภาชนะต่าง ๆ ทั้งที่เคลือบและไม่เคลือบทับถมอยู่ในชั้นดินหรือผิวดิน ในบริเวณที่อยู่อาศัย ซึ่งแหล่งที่พบเศษภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาดังกล่าวมีหลายแห่ง ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง จากการตรวจสอบรูปแบบภาชนะ น้ำยาเคลือบ ตลอดจนลวดลายที่ตกแต่งผิวภาชนะดินเผาเหล่านั้น โดยนักโบราณคดีกรมศิลปากร และผู้เชี่ยวชาญด้านภาชนะดินเผาต่างให้ความเห็นตรงกันว่าเป็นเครื่องเคลือบที่ผลิตจากแหล่งเตาเผาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ อันทำให้กล่าวได้ว่า ในอดีตเมื่อประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าปีมาแล้ว บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา ผลิตเป็นอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ เช่นเดียวกับจังหวัดสุโขทัยในอดีต เพียงแต่ว่าที่บุรีรัมย์มีการพัฒนามานานและมีอายุเก่าแก่กว่า(กรมศิลปากร.๒๕๓๒:๑๐-๑๒) จากข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้พบว่า เครื่องเคลือบบุรีรัมย์ เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่มีความยิ่งใหญ่และเก่าแก่มากแสดงถึงความชำนาญและความมีสุนทรีย์ของช่างอย่างเด่นชัด มีลักษณะโดดเด่นเป็นของตนเอง แม้จะมีหลายรูปแบบที่คล้ายคลึงกับเครื่องถ้วยจีน เวียดนาม ญี่ปุ่นและอินเดีย อันน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งเตาเผาที่อีสานใต้ โดยเฉพาะที่บุรีรัมย์กับชาติเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ดีพบว่ามีเครื่องเคลือบดินเผาอีกหลายรูปแบบที่ช่างได้แสดงความเป็นตัวของตัวเอง จัดเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผา ที่มีลักษณะเฉพาะของเตาบุรีรัมย์ได้อย่างโดดเด่นไม่แพ้ที่ใด ซึ่งกรมศิลปากรและนักวิชาการต่างๆ ได้ทำการศึกษาและตีความทางวิชาการในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยาไว้แล้วส่วนหนึ่ง ( สรเชต วรคามวิชัย.๒๕๓๘:๗)      สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมไปถึงแหล่งทุนต่างๆ ในระดับประเทศ ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเพื่อกระตุ้นให้ชุมชน ท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์มาอย่างต่อเนื่องโดยการศึกษา-วิจัย ทั้งในด้านรูปแบบ ลวดลาย ที่มา ลักษณะการสร้างสรรค์ ทั้งด้านวัตถุดิบที่เป็นเนื้อดิน-น้ำเคลือบ ตลอดถึงการต่อยอดภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานเซรามิกส์ร่วมสมัยในระดับสากล ถือเป็นงานศิลปหัตถกรรมของไทยอันทรงคุณค่า ทั้งยังเป็นมรดกวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ และถ่ายทอดความวิจิตรในแง่ของศิลปะ ชวนให้ชื่นชมและก่อให้เกิดความประทับใจต่อผู้พบเห็นมาโดยตลอด

     เนื่องในวาระเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดมหกรรมวิชาการและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เกิดจากดิน อันเป็นผลงานศิลปะที่มีความงามและมีเอกลักษณะเฉพาะตัวที่ชัดเจน จึงมีความต้องการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยนานาชาติขึ้น โดยมีศิลปินรับเชิญเข้าร่วมโครงการจากประเทศต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย,สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, สาธารณรัฐสิงคโป, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,ประเทศมาเลเซีย,ประเทศออสเตรเลีย,ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กร สถาบัน และศิลปินระดับนานาชาติและเผยแพร่ผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นในระดับสากล โดยมีกิจกรรมซึ่งจำแนกได้ดังนี้

     1. ปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยนานาชาติ
     2. การสัมมนาทางวิชาการ “ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ” ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยนานาชาติ
     3. การแสดงนิทรรศการผลงาน ศิลปะเครื่องปั้นดินเผานานาชาติ
     4. การสาธิตกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาจากวัฒนธรรมแหล่งเตาเผาบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเป้าหมายในการบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ

     การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมนักศึกษา พัฒนางานวิจัยบนรากฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และบริการวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งภูมิปัญญาของท้องถิ่นและชุมชนทั้งยังจะได้แสดงถึงความเคารพ ให้เกียรติแก่ภูมิปัญญาของบรรพชนชาวบุรีรัมย์ ที่ได้ทุ่มเทความคิดและหยาดเหงื่อแรงงานในการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบเหล่านั้นจนเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในและต่างประเทศ และยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของชาวบุรีรัมย์ในการที่จะนำไปสู่การรักษาหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์เป็นผลงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาอันทรงคุณค่าเป็นมรดกของชาติและสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติสืบต่อไ

วัตถุประสงค์

     ๑. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยโดยใช้ อัตลักษณ์ของวัตถุดิบในจังหวัดบุรีรัมย์
     ๒. เพื่อส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร สถาบัน นักศึกษา ประชาชน และศิลปินเครื่องเคลือบดินเผาในระดับชาติและนานาชาติ
     ๓. เพื่อบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมนักศึกษาในการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ

สถานที่ดำเนินโครงการ 

     ๑. ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน – สาธิต ณ อาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     ๒. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยนานาชาติ ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ หรือห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     ๓. ศึกษาดูงานแหล่งเตาเผาโบราณ อำเภอบ้านกรวด, อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง – ปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์
     ๔. การแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยนานาชาติ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

กำหนดการ
โครงการการสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัย นานาชาติ
“ การบูรณาการงานวิจัยด้านเซรามิกส์เชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมอาเซียน ”
“ Integration of Ceramics Research Within the ASEAN Community Network ”
วันที่ 19 – 23 มกราคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. บรรยาย“ สืบสานบ้านกรวด,ผงหินภูเขาไฟ ” โดยอาจารย์วัชระ วชิรภัทรกุล
09.30 – 12.00 น. ปฏิบัติงานเคลือบผลงานสำเร็จด้วยเคลือบจาก “ผงหินภูเขาไฟสร้างสรรค์” ขึ้นรูปงานรากุ-อิสระ-แป้นหมุน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. ขึ้นรูปชิ้นงานต่อ-อิสระ-แป้นหมุน

วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน,สัมนาทางวิชาการ
09.00 – 09.20 น. กล่าวแนะนำ , พิธีเปิด 
09.20 – 09.40 น. ศิลปินท่านที่ 1
09.40 – 10.00 น. ศิลปินท่านที่ 2
10.00 – 10.20 น. ศิลปินท่านที่ 3
10.20 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 10.50 น. ศิลปินท่านที่ 4
10.50 – 11.10 น. ศิลปินท่านที่ 5
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ปฏิบัติงาน สร้างเตาเผา, เคลือบรากุ
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
18.00 – 22.00 น. ปฏิบัติการเผาเตาประเภทต่างๆ

วันพุธที่ 21 มกราคม 2558

08.30 – 10.00 น. เดินทางถึงปราสาทพนมรุ้ง – ปราสาทเมืองต่ำ
10.00 – 12.00 น. ศึกษาสถาปัตยกรรม ปราสาทพนมรุ้ง – ปราสาทเมืองต่ำ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. เดินทางเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวด
15.00 – 16.00 น. เดินทางกลับที่พัก,ติดตั้งผลงาน
17.00 – 18.00 น. เปิดงานนิทรรศการเซรามิกส์ร่วมสมัยนานาชาติ
18.00 – 21.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น

วันพฤหัสบดีที่ 22 - 23 มกราคม 2558

08.00 – 16.30 น. แสดงนิทรรศการเซรามิกส์ร่วมสมัยนานาชาติ

Super User

Hi my name is Marcubie and I have been the Creative Director on Medunten Technology. The languages only differ in their grammar, their pronunciation and their most common words. he thought. It wasn't a dream. His room, a proper human room although a little too small, lay peacefully between its four familiar walls pronunciation 

เวปไซต์: themesoul.com