Jul 19, 2018 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558

เทคโนโลยีเซรามิกส์ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน

อ่าน 1948 เวลา
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่าน สาขาวิชา เทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานของนักศึกษา สาขาวิชา เทคโนโลยีเซรามิกส์ ขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์ เป็นกิจกรรมการสอบหัวข้อการทำผลงานวิจัย และแสดงความก้าวหน้าของผลงาน โดยนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานที่จัดทำขึ้น โดยมีอาจารย์วัชระ วชิระภัทรกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย อาจารย์ กฤษดากร เชื่อมกลาง อาจารย์ปราโมทย์ ปิ่นสกุล และอาจารย์พนิจ สมสะอาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจสอบผลงานในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลงานของตนเอง ฝึกการนำเสนอผลงาน และนำคำแนะนำไปปรับใช้กับชิ้นงานของตนเองต่อไป