Jul 19, 2018 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558

เซรามิกส์จัดแสดงและสาธิตกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบรากุ บ้านกรวด

อ่าน 15734 เวลา
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

เซรามิกส์จัดแสดงและสาธิตกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบรากุ บ้านกรวด

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยร่วมจัดนิทรรศการแสดงงานและสาธิตกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบรากุ ในงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2559 ซึ่งจัดต่อเนื่องอย่างทุกปี นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ เป็นการนำเอาองค์ความรู้จากงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ การสร้าวงความร่วมมือด้านการสืบสานงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด ซึ่งได้บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สภาวัฒนธรรม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจาก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขต อ. บ้านกรวด ได้ให้ความสนใจในการชมการแสดงงาน และชมการแเป็นอย่างดี และนักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม การวางแผนจัดนิทรรศการ ขั้นตอนการทำงาน รู้จักการทำงานระบบทีม มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ