Jul 19, 2018 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริการวิชาการแก่ชุมชน ค่ายอาสาพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง

อ่าน 24586 เวลา
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริการวิชาการแก่ชุมชน ค่ายอาสาพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง

 

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่าน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาจำนวนกว่า 200 คน จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ค่ายอาสาพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมมาตร ผลเกิด รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โครงการในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิทยากร อ.วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร  และสาธิตการใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือน โดย อ.ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า กิจกรรมรับฟังพระธรรมเทศนาการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  และกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์รอบๆ ศูนย์ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการงานวิจัยสู้การเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม สร้างองค์ความรู้นอกชั้นเรียนให้กับนักศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  สร้างความสำนึกดีมีคุณธรรมจริยธรรม  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความหวงแหนคุณค่าต่อศิลปวัฒนธรรมไทย การเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที