Jul 19, 2018 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558

นำเสนองานทางเซรามิกส์ ปี 3

อ่าน 580 เวลา
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

นำเสนอผลงานทางเซรามิกส์ ปี 3

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่าน สาขาวิชา เทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานของนักศึกษา สาขาวิชา เทคโนโลยีเซรามิกส์ ขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์ เป็นกิจกรรมการสอบหัวข้อการทำผลงานวิจัย และแสดงความก้าวหน้าของผลงาน โดยนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานที่จัดทำขึ้น มีอาจารย์วัชระ วชิระภัทรกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ กฤษดากร เชื่อมกลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีเซรามิกส์ เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจสอบผลงานในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้แสดงผลงานของตนเอง ฝึกการนำเสนอผลงาน และนำคำแนะนำไปปรับใช้กับชิ้นงานของตนเองต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที