Jul 19, 2018 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558

สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา

ฮิต: 175070 times

สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา          

 

                

 

1. ทุนเพชรราชภัฏ      

               2. ทุนการศึกษาทุกภาคเรียน       

               3. สามารถเทียบโอนรายวิชาสำหรับนักศึกษาวุฒิ ปวส. หรือ เทียบเท่า

               4. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา                

 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

 


               - ห้องสมุดที่มีหนังสือจำนวนมากกว่า 1,000 เล่ม

               - ห้องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่มีความทันสมัย

               - อาคารปฏิบัติการและอุปกรณ์ทดสอบที่สันสมัย

               - การเข้าร่วมแข่งขันทักษะ  และนำเสนอ