Jun 23, 2018 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558

ลายหินอ่อน

หมวด: งานวิจัย
ฮิต: 503 times

ลายหินอ่อน               

 

  การศึกษาทดลองนำเอาดินพื้นบ้านอำเภอกระสังที่ได้วิจัยและพัฒนาไว้แล้ว  นำมาใช้ตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยเทคนิคลายหินอ่อน  (Marbling)  โดยศึกษาหาอัตราส่วนผสมจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   ( Purposive  sampling )   จากทฤษฎีเชิงเส้น  ( Line  Blend )  เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมระหว่างดินพื้นบ้านอำเภอกระสังที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาแล้ว  กับดินคอมพาวด์ จำนวน  9  สูตร  ใช้วิธีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน  เผาที่อุณหภูมิ  1,230  องศาเซลเซียส  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีและลักษณะของลวดลายหินอ่อนที่เกิดขึ้นในเนื้อดินใกล้เคียงกับลวดลายหินอ่อนที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ 

                ผลการทดลองพบว่าเนื้อดินทุกสูตรสามารถขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนได้ดี  เนื้อดินมีความละเอียดเหนียว  การขึ้นรูป  ตั้งศูนย์  จับศูนย์  เจาะรีดและดึงขึ้นรูปได้ดี  สำหรับสี  และลักษณะของลวดลายหินอ่อนที่เกิดขึ้นในเนื้อผลิตภัณฑ์หลังการเผาเคลือบก็เช่นกัน  ทั้ง  9  สูตรมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไป  ตามอัตราส่วนที่แตกต่างกัน  และทักษะการขึ้นรูปแบบแป้นหมุน  หากสรุปโดยภาพรวมแล้วสูตรที่  3,4,5,6  และสูตรที่  7  สามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ลายหินอ่อนได้อย่างสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  แต่ทางผู้วิจัยต้องการหาแนวทางที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง    ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกสูตรที่  3  จากการทดลอง   มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ลายหินอ่อนที่สามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์    เนื่องจากสูตรที่  3  มีอัตราส่วนผสมที่เป็นดินพื้นบ้านอำเภอกระสังมากถึงร้อยละ  70  และดินคอมพาวด์เพียงร้อยละ  30  และยังสามารถสร้างคุณค่าความงามให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์